Zhang, Qiushi, Jing Qi, Yongtian Ma, Jiaxiang Zhao, and Jianjun Fang. 2022. “Time Differential Pricing Model of Urban Rail Transit Considering Passenger Exchange Coefficient”. Promet - Traffic&Transportation 34 (4), 609-18. https://doi.org/10.7307/ptt.v34i4.4017.