Sun, Yifan, Chaozhong Wu, Hui Zhang, Wenhui Chu, Yiying Xiao, and Yijun Zhang. 2021. “Effects of Individual Differences on Measurements’ Drowsiness-Detection Performance”. Promet - Traffic&Transportation 33 (4), 565-78. https://doi.org/10.7307/ptt.v33i4.3668.