Jiang, Meixian, Guoxing Wu, Jianpeng Zheng, and Guanghua Wu. 2021. “Container Terminal Berth-Quay Crane Capacity Planning Based on Markov Chain”. Promet - Traffic&Transportation 33 (2), 267-81. https://doi.org/10.7307/ptt.v33i2.3578.