Liu, Zhao, Xiao Qin, Wei Huang, Xuanbing Zhu, Yun Wei, Jinde Cao, and Jianhua Guo. 2019. “Effect of Time Intervals on K-Nearest Neighbors Model for Short-Term Traffic Flow Prediction”. Promet - Traffic&Transportation 31 (2), 129-39. https://doi.org/10.7307/ptt.v31i2.2811.