Sun, Yifan, Jinglei Zhang, Xiaoyuan Wang, Zhangu Wang, and Jie Yu. 2018. “Recognition Method of Drinking-Driving Behaviors Based on PCA and RBF Neural Network”. Promet - Traffic&Transportation 30 (4), 407-17. https://doi.org/10.7307/ptt.v30i4.2657.