Qiao, Jing, Lishan Sun, Shi Qiu, Jian Rong, and Xiaoming Liu. 2017. “Reducing Bidirectional Pedestrian Conflict Based on Lane Formation Phenomenon in Subway Corridors”. Promet - Traffic&Transportation 29 (5), 489-502. https://doi.org/10.7307/ptt.v29i5.2168.