(1)
Katušić, S. Aplikacijski Software U Funkciji Planiranja I Upravljanja TK mrežama. PROMET 1, 3, 227-233.