[1]
Katušić, S. 1. Aplikacijski software u funkciji planiranja i upravljanja TK mrežama. Promet - Traffic&Transportation. 3, 5 (1), 227-233.