(1)
Kolenc, J. Ergonomski Aspekti Sigurnosti Prometa. Promet 1, 3, 141-143.