[1]
Tatalović, M. 1. Deregulacija i liberalizacija zračnog prometa u Evropi i Jugoslaviji. Promet - Traffic&Transportation. 2, 5-6 (1), 421-428.